Władze Wydziału

DZIEKAN WYDZIAŁU:

dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK
e-mail: msulowicz@pk.edu.pl

 • finanse i budżet
 • polityka personalna, zatrudnienia
 • rozwój kadry
 • rozwój Wydziału
 • nagrody i odznaczenia
 • parametryzacja, ewaluacja i akredytacja jednostki
 • koordynacja pracy prodziekanów
 • organizacja i przewodniczenie w Radzie Naukowej i Kolegium Wydziału
 • współpraca międzynarodowa

 

PRODZIEKAN do spraw studenckich:

dr inż. Bartosz Rozegnał
e-mail: brozegnal@pk.edu.pl

 • e-learning
 • program HMS
 • studenci zagraniczni, w tym ERASMUS
 • rekrutacja studentów - studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
 • studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
 • sprawy socjalne studentów
 • współpraca z dziekanatem
 • współpraca z Samorządem Studentów

 

PRODZIEKAN do spraw kształcenia:

dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK
e-mail: ktomczyk@pk.edu.pl

 • jakość kształcenia
 • plany i sprawozdania, zlecenia, bieżąca analiza zatrudnienia
 • programy kształcenia – studia I i II stopnia
 • indywidualne programy studiów – studia I i II stopnia
 • studia podyplomowe i kursy szkoleniowe
 • koła naukowe
 • współpraca z dziekanatem, samorządem studentów i doktorantów
 • parametryzacja i akredytacja jednostki

 

PRODZIEKAN do spraw nauki:

dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
e-mail: wmazgaj@pk.edu.pl

 • akty prawne związane z nauką 
 • rozwój kadry, nadzór nad habilitacjami i doktoratami
 • studia w j. angielskim
 • parametryzacja i akredytacja jednostki
 • badania naukowe
 • publikacje naukowe
 • programy kształcenia i kierowanie studiami III stopnia
 • rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

 

PRODZIEKAN do spraw organizacyjnych i współpracy z przemysłem:

dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK
e-mail: dborkowski@pk.edu.pl

 • rozwój Wydziału, planowanie i inwestycje
 • promocja WIEiK
 • projekty naukowe i badania przemysłowe
 • współpraca z przemysłem
 • doktoraty wdrożeniowe
 • praktyki studenckie
 • parametryzacja i akredytacja jednostki
 • informatyzacja Wydziału