Misja i cele strategiczne WIEiK

Misja i wizja wydziału

Misja

Misją Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej jest prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie oraz kształcenie studentów na wszystkich stopniach studiów wyższych w ścisłym powiązaniu z prowadzonymi pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi przy bliskiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym z Polski i z zagranicy. 

Wizja

Jeden z 5 najlepszych i przyjaznych wydziałów w Polsce kształcący na bardzo dobrym poziomie absolwentów w obszarze dyscyplin: Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika, Informatyka Techniczna i Telekomunikacja oraz pozwalający realizować pasje naukowe i dydaktyczne swoich pracowników i studentów.

Cele strategiczne wydziału

 1. Wzmocnienie i doskonalenie działalności badawczej oraz uzyskanie co najmniej kategorii B+ (ewaluacja 2022) i uzyskanie kategorii A (ewaluacja 2026).
 2. Rozwijanie nowych metod i form kształcenia oraz poprawa warunków i jakości kształcenia studentów.
 3. Sprawne i efektywne zarządzanie zasobami Wydziału.
 4. Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i środowiskiem naukowym z kraju i zagranicy.
 5. Zrównoważony i konsekwentny rozwój i budowa wizerunku przyjaznego Wydziału oraz dobrych relacji międzypokoleniowych.

Cel 1: Wzmocnienie i doskonalenie działalności badawczej oraz uzyskanie co najmniej kategorii B+ (ewaluacja 2022) i uzyskanie kategorii A (ewaluacja 2026)

 • Ścisła współpraca z Centrum Doskonalenia Badań Naukowych w zakresie zawiązywania interdyscyplinarnych zespołów do badań i wspólnego publikowania wysoko punktowanych artykułów,
 • Szybka modernizacja laboratoriów badawczych i uzupełnienie braków aparatury,
 • Wzmocnienie współpracy międzynarodowej poprzez zapraszanie profesorów wizytujących i staży po doktoracie,
 • Promowanie młodych naukowców i zapewnienie dobrych warunków finansowych oraz odciążenie ich od nadmiaru obowiązków dydaktyczno-organizacyjnych,
 • Wprowadzenie działań zachęcających do publikowania osiągnięć naukowo-badawczych w liczących się czasopismach naukowych poprzez liczne profity,
 • Udogodnienia dla osób samodzielnych prowadzących doktorantów poprzez zniżki z pensum i dodatki za pracę z młodymi pracownikami,
 • Wprowadzenie systemu nagród dla wyróżniających się pracowników naukowo-dydaktycznych za uzyskiwane przez nich wyniki,
 • Granty dziekańskie dla młodych pracowników,
 • Uporządkowanie informacji o pracownikach, sugerowane założenie profili przez pracowników w liczących się bazach dla naukowców Publons, ResearchGate itp.
 • Bardzo dokładne monitorowanie wyników badań naukowych ważnych w ocenie przy ewaluacji (Index Copernicus i inne przydatne narzędzia),
 • Dążenie do zatrudnienia bardzo dobrych pracowników z Polski i zagranicy, którzy mogli by znacznie wzmocnić potencjał naukowy i badawczy wydziału,
 • Włączenie w badania naukowe najzdolniejszych studentów i doktorantów oraz przygotowanie im warunków do pozostania na uczelni,
 • Dokładna analiza zasad ewaluacji, przydziału subwencji i optymalizacja liczy N,
 • Odciążenie dydaktyczne dla najlepszych pracowników naukowych,
 • Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej, realizacji zakupów przy realizacji grantów, zleceń dla przemysłu, ekspertyz,
 • Wypracowanie procedur i zasad pozwalających na zwiększenie skuteczności otrzymania grantów: NCN, NCBiR, EU czy zewnętrznego finansowania.

Cel 2: Rozwijanie nowych metod i form kształcenia oraz poprawa warunków i jakości kształcenia studentów

 • Gruntowne unowocześnienie laboratoriów dydaktycznych,
 • Dążenie do poprawy jakości kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem ankietyzacji studentów,
 • Wprowadzenie do programów studiów podejścia projektowego,
 • Proponowanie tematów prac dyplomowych w kooperacji z pracodawcami,
 • Doskonalenie i dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb pracodawców,
 • Zwiększenie bazy potencjalnych miejsc na praktyki i dążenie do portfela potencjalnych miejsc dla wszystkich studentów,
 • Programy stażowe w firmach,
 • Umiędzynarodowienia studiów,
 • Tworzenie wspólnych programów studiów z uczelniami zagranicznymi,
 • Prowadzenie procesu rekrutacji w sposób zbilansowany uwzględniający, możliwości kadrowe i otrzymywane fundusze z ministerstwa,
 • Zwiększenie aktywności w przygotowywaniu wniosków na zakup aparatury do nowoczesnej dydaktyki,
 • Możliwość korzystania przez studentów z oprogramowania uczelni,
 • Kreowanie wizjonerskich kierunków studiów

Cel 3: Sprawne i efektywne zarządzanie zasobami Wydziału

 • Uporządkowanie zakresu kompetencji dziekana i prodziekanów,
 • Reorganizacja struktury Wydziału i wzmocnienie pozycji Katedr,
 • Udoskonalenie i zoptymalizowanie przepływ informacji na Wydziale,
 • Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi informatycznych dla Administracji Wydziału, zatrudnienie informatyka na etacie i budowa sieci komputerowej oraz uporządkowanie informacji na potrzebę ewaluacji i funkcjonowania Wydziału,
 • Przejęcie obowiązków organizacyjnych pracowników naukowych przez pracowników administracyjnych
 • Nowoczesny system do planowania zajęć z interfejsem na urządzenia mobilne połączony z systemem rezerwacji sal,
 • Nowoczesna strona www i promocja Wydziału,
 • Doskonalenie systemu obsługi studentów,
 • Doskonalenie systemu zarządzania na Wydziale,
 • Współpraca międzywydziałowa w zakresie wspólnych zakupów licencji na oprogramowanie (MATLAB, LabVIEW, itp.),
 • Pomoc instytucjonalna w przygotowaniu wniosków oraz umów na projekty dydaktyczne i badawcze.

Cel 4: Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i środowiskiem naukowym z kraju i zagranicy

 • Wypracowanie bogatej oferty współpracy dla przemysłu,
 • Uporządkowanie i zawarcie umów o współpracy z kluczowymi partnerami z szeroko rozumianej branży elektroenergetyki, automatyki i IT,
 • Absolwenci ambasadorami promującymi Wydział w swoich firmach, 
 • Rozwój współpracy z zakładami przemysłowymi z bliskiego otoczenie gospodarczego, organizacja spotkań z przedsiębiorcami na Wydziale,
 • Pozyskanie środków z ministerstwa na doktoraty wdrożeniowe i budowa specjalistycznych laboratoriów do ich realizacji na Wydziale,  
 • Monitorowanie potrzeb przemysłu – formułowanie dedykowanych tematów prac naukowo-badawczych,
 • Upowszechnianie i lepsza promocja wyników prac badawczo-rozwojowych,
 • Wspieranie prac o charakterze rozwojowym i pomoc we wdrażaniu ich wyników w gospodarce,
 • Dążenie do tworzenia laboratoriów akredytowanych i świadczenia usług na zewnątrz,
 • Zawiązywanie konsorcjów przemysłowych i wspólne aplikowanie o granty NCBR, EU,
 • Budowanie demonstracyjnych stanowisk liderów branży w laboratoriach Wydziału.  

Cel 5: Zrównoważony i konsekwentny rozwój i budowa wizerunku przyjaznego Wydziału oraz dobrych relacji międzypokoleniowych

 • Przyjcie długofalowej strategii rozwoju Wydziału,
 • Wprowadzenie transparentnej polityki finansowej i kadrowej,
 • Udział przedstawicieli samorządu studenckiego w spotkaniach kolegialnych dotyczących rozwoju wydziału,
 • Wspieranie samorządności studenckiej,
 • Uruchomienie Stref Studenta na każdym piętrze budynku WIEiK i studenci czynnie uczestniczą w kreowaniu tych miejsc, 
 • Koła Naukowe - wspieranie i rozwój studenckiego ruchu naukowego,
 • Wspieranie działalności studenckiej związanej z kulturą i sportem,
 • Prowadzenie działań mających na celu umocnienie więzi i kontaktów z absolwentami,
 • Powołanie Konwentu Seniorów WIEiK dla emerytowanych pracowników, oraz wzmocnienie pozycji Profesorów Seniorów,
 • Organizacja przez WIEIK zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • Czynny udział w targach, wystawach promocyjnych, Festiwalu Nauki,
 • Kadencja w formie dyskusji ze wszystkimi pracownikami Wydziału, a w szczególności Radą Naukową WIEiK.