Egzamin dyplomowy

Jednostką dyplomującą jest Wydział.

Poniższe dane aktualne od 1.12.2019

Sprawy Dyplomantów i Absolwentów prowadzi:
mgr Anna Lipczyńska-Pawlik pokój 204,
e-mail: alp@pk.edu.pl, tel: 12 628 26 49
Przyjmowanie stron wyłącznie w godzinach przyjęć:

Poniedziałek: 8.00-11.00
Wtorek: 11.00-14.00
Środa: 8.00-11.00
Czwartek: 8.00-11.00


Uwaga: od 01.09.2015 istnieje obowiązek sprawdzania pracy w systemie antyplagiatowym (system e-hms zakładka plagiat.pl)

Jedynie zweryfikowana praca może zostać złożona.

Przyjmowany jest komplet wyłącznie poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów!Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego:

I. W Dziekanacie dla właściwego kierunku studiów pobrać 2 egzemplarze strony tytułowej, a następnie zamieścić ją w pracy, jako pierwsze strony

II. W Instytucie złożyć następujące dokumenty, NAJPÓŹNIEJ 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego: 

1. Dwa egzemplarze pracy dyplomowej:

A. jeden w twardej oprawie,
B. drugi - luźno, w białej, niezaklejonej kopercie, z naklejoną nalepką: [pobierz]
W razie zmiany tematu pracy należy przedłożyć: [pobierz]


2. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (uzupełnione i podpisane) -  [pobierz];
3. Aktualny wyciąg z dowodu osobistego (uzupełniony i podpisany) - [pobierz];
4. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej, wraz z wydrukiem pierwszej strony raportu podobieństwa (wydruk z e-HMS zakładka plagiat.pl) -  [pobierz];   

5. Podpisane oświadczenie promotora, w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego - [pobierz];
6. Oświadczenie o zgodności złożonej pracy dyplomowej w formie papierowej z wersją zamieszczoną elektronicznie w ASAP (podpisane) - [pobierz];                

7. Wydruk z systemu JSA zaakceptowany przez promotora;
8. Naklejka na teczkę (wydrukowana na papierze samoprzylepnym).


III. W Dziekanacie dla Dyplomantów i Absolwentów złożyć następujące dokumenty:

1. Potwierdzenie wpłaty za wybrany wariant kompletu dyplomów, gdzie absolwent otrzymuje

  • przy wpłacie 60 zł - 1 oryginał dyplomu i 2 odpisy dyplomu w języku polskim, 
  • przy wpłacie 100zł - 1 oryginał dyplomu, 1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis dyplomu w języku angielskim;

W tytule przelewu wpisać "opłata za dyplom". 

Przed dokonaniem wpłaty należy przesłać informację mailową na adres: alp@pk.edu.pl , odnośnie wysokości wpłacanej kwoty.  

2. Podanie skierowane do Prodziekana danego kierunku o wydanie wybranego kompletu odpisów dyplomu: [pobierz];

3. Cztery aktualne, jednakowe fotografie, bez marginesu i ramki, o jasnym, jednolitym tle i wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm, podpisane imieniem i nazwiskiem;

4. Dyplomanci II stopnia: legitymację studencką. 


Poprawnie wypełnione dokumenty można składać w koszulce foliowej do skrzynki, ulokowanej na korytarzu, przy drzwiach pokoju 204.


Student zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności finansowych przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.


Po obronie egzaminu dyplomowego należy: 

  1. Sprawdzać informację o możliwości odbioru gotowego dyplomu w systemie Wirtualnego Dziekanatu, na indywidualnym koncie studenta. Ścieżka: Moje dane -> u dołu strony: informacje o toku studiów (rozwinąć).
  2. Wydrukować i wypełnić Kartę odejścia - [pobierz]. Winna zostać uzupełniona przez wszystkie wskazane w niej instytucje.
  3. Odebrać dyplom w Dziekanacie dla Dyplomantów i Absolwentów, przedkładając wypełnioną Kartę odejścia. 


Podanie o wydanie dodatkowych egzemplarzy dokumentów:  [pobierz];Instrukcje ASAP: